خانواده ,نامه ,نظری ,مبانی ,روانشناسی ,الگوهای ,پایان نامه ,مبانی نظری ,نامه روانشناسی ,الگوهای ارتباطی ,روانشناسی درباره ,نامه روانشناسی دربا

مبانی نظری فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره الگوهای ارتباطی خانواده

 

 

 

شرح مختصر:

چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع الگوهای ارتباطی خانواده

خانواده یکی از نخستین نهادهای اجتماعی محسوب می شود که ساختار مشخص و معینی دارد که متأثر از تغییرات و تحولات اجتماعی است (جهانگیر، 1391). بر هیچ کس پوشیده نیست که خانواده مأمن آرامش و جایگاه به شکوفا رساندن استعدادهاست. افراد در درون خانواده هم تأثیر می پذیرند و هم، بر هم تأثیر می‌گذارند. مسلماً شکوفایی افراد خانواده، متأثر از عملکرد درونی خانواده است. در پی تبیین های مختلفی که جهت شناسایی، سبب شناسی اختلالات روانی صورت گرفته است، خانواده درمان‌گران پویایی‌های متعامل درون خانواده را مورد بررسی قرار داده اند و بر این عقیده‌اند که مشکل روانی، به هر دلیل که بروز کرده باشد، باید روابط و مراوداتی که فرد در آن قرار دارد، مورد بررسی قرار گیرد (فرانکلین و هافربیر ، 2000).

به خاطر وجود اختلافات زندگی، خانواده های بسیاری در معرض خطر نابسامانی و از هم پاشیدگی قرار می‌گیرند و از آن جا که خانه جایی است که زندگی در آن آغاز می شود، نبودن روابط مطلوب اثرات مخربی بر روی فرزندان می گذارد. عوامل ساختاری خانواده در صورتی که دچار اختلال شود، باعث ایجاد مشکل در کارکرد خانواده و تأثیر نامطلوب بر شخصیت فرزندان می شود (جهانگیر، 1391). ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﺎﺭﺮﺩ ﺳﺎﻟﻢ، ﺳﻮﺍ ﺑﻘﺎ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻳ ﻧﻈﺎﻡ، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮﻓﺎﻳ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻳﺎﻳ ﺍﻋﻀﺎ ﺧﻮﺩ ﻣ ﺮﺩﻧﺪ، ﻳﻌﻨ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣ ﺩﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺭ ﺎﻭﺵ ﺮ ﻭ ﺧﻮﺩﻳﺎﺑ ﺑﺮﺁﻳﻨﺪ (ﻠﺪﻧﺒﺮ و ﻠﺪﻧﺒﺮ ، 2003).

ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣ ﺩﻫﺪ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﻳ ﻪ ﻋﻤﻠﺮﺩ ﺎﺭﺁﻣﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﻳ ﻪ ﻋﻤﻠﺮﺩ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﻧﺎﺎﺭﺁﻣﺪ ﺍﺳﺖ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻗﻮ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ (ﻣﻮﺳﻮ، ۱۳۷۹). ﺍﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻫﻨﺎﻡ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ‌ﻫﺎ ﻓﺸﺎﺭﺯﺍ ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭ، ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣ ﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘ، ﺗﻨﺶ ﻳﺎ ﻧﻮﻣﻴﺪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣ ﺷﻮﺩ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﺸﺎﺭﺯﺍ، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﻣﺨﺘﻞ ﻣ ﻨﺪ ﻣﺮ ﺍﻳﻦ ﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﺯﻩ ﺳﺎﺯﺎﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﺮﺩ ﻋﺎﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﺸﻞﺭﺍ ﺣﻞ ﻨﺪ، ﺑﻪ ﻮﺷﺶ ﺯﻳﺎﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ (ﻣﻮﺳﻮ، ۱۳۷۹). 

ابعاد کارکرد خانواده اﺸﺘﺎﻳﻦ، رایان، ﺑﻴﺸﺎب، ﻣﻴﻠﻴﺮ و ﻛﻴﺘﻨﺮ (2003)، ﺷﺶ ﺑﻌﺪ کارکرد (ﻋﻤﻠﻜﺮد) ﺧﺎﻧﻮاده را به صورت ذیل بیان کرده اند:

1 – ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ : ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﻧﻮادﻲ ﺑﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدی و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻮاده در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺧﺎﻧﻮاده ﺎﻫﻲ ﻣﺸﻜﻼﺗﺸﺎن ﻣﺪاوم اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت آن ﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ، در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻴﺰان ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺪام ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد:

اﺑﺰاری و ﻋﺎﻃﻔﻲ. ﻣﺸﻜﻼت اﺑﺰاری ﺟﺪی و ﻣﺎﻧﻴﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺜﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻮل، ﻏﺬا، ﻮﺷﺎک، ﺧﺎﻧﻪ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﺮاﻧﻲ، ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﻳﺎ اﻓﺴﺮدﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت اﺑﺰاری ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺎﻃﻔﻲ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺎﻫﻴﺖ و رﻳﺸﻪ در ﻣﺸﻜﻼت اﺑﺰاری دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت اﺑﺰاری ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ (اﺸﺘﺎﻳﻦ و همکاران، 2003).

2 – ارﺗﺒﺎﻃﺎت : ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط دو ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻤﺪه وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ: ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﻏﻴﺮ ﻛﻼﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر وﻳه ﺷﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎر ﻛﻼﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎ ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط ﻛﻼﻣﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻣﻮاردی ﻛﻪ اﺑﻬﺎم وﺟﻮد دارد، ﻣﺤﺪود ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ. در ﻫﺮ دو ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و دوام ﻫﺮ دو ارﺗﺒﺎط را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.

ارﺗﺒﺎط ﻳﻚ ﻴﻮﺳﺘﺎر از وﺿﻮح و روﺷﻨﻲ ﺗﺎ اﺑﻬﺎم و ﺗﺎرﻳﻜﻲ را در ﺑﺮ ﻣﻲﻴﺮد. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻴﺎم از ﺣﺎﻟﺖ روﺷﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮ روﺷﻦ، ﻧﻘﺎب دار، ﻨ و ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻳﻚ ﻴﺎم روﺷﻦ دارای وﺿﻮح، اﻧﺴﺠﺎم اﺳﺖ و ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻣﺪل ﻬﺎر ﺳﺒﻚ ارﺗﺒﺎط روﺷﻦ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، روﺷﻦ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﺒﻬﻢ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺒﻬﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد دارد (اﺸﺘﺎﻳﻦ و همکاران، 2003).

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

مبانی نظری فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره الگوهای ارتباطی خانواده

مبانی نظری فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره الگوهای ارتباطی خانواده. مشخصات این متغیر: شرح متغیر: خانواده یکی از نخستین نهادهای اجتماعی محسوب می شود که ...

دانلود مبانی نظری الگوهای ارتباطی برای فصل دوم پایان نامه روانشناسی

دانلود مبانی نظری الگوهای ارتباطی برای فصل دوم پایان نامه روانشناسی، دانلود مبانی ... ﻳﻜﻲ از راهﻫﺎی ﻧﺮﻳﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﻮی ارﺗﺒﺎﻃﻲ زوﺟﻴﻦ، ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ... دانلود مبانی نظری تحقیق درباره عدالت سازمانی قابل استفاده در مقاله و پایان نامه ...

دانلود مبانی نظری فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره انگیزش شغلی

دانلود مبانی نظری فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره انگیزش شغلی: هر چند در زمینه تئوری ... 2- انگیزش بیرونی که با شرایط اشتغال و محیط کار ارتباط دارد. ... دانلود پاورپوینت روانشناسی درباره الگوهای ارتباطی خانواده · دانلود پاورپوینت روانشناسی ...

دانلود فایل ( مبانی نظری و پیشینه پژوهش (فصل دوم) الگوهای ارتباطات ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش (فصل دوم پایان نامه) الگوهای ارتباطات خانواده در 24 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت ... دسته بندی, پیشینه متغیر های روانشناسی ... توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی ... خرید فایل( مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی درباره کیفیت روابط زناشویی (فصل دوم پایان نامه ))

برترین فایل مبانی نظری فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره الگوهای ...


, برترین فایل مبانی نظری فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره الگوهای ارتباطی خانواده. Author نوشته شده توسط بدون دیدگاه ...

فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره الگوهای ارتباطی خانواده - نسیم گستر

دانلود فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره الگوهای ارتباطی خانواده. فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره الگوهای ارتباطی خانواده مبانی نظری پژوهش پیشینه پژوهش ...

پکیج مبانی نظزی وپیشینه تحقیق - تبلیغات متنی شما

برای سفارش یکی از موارد زیر هم با این شماره ها در ارتباط باشید (با پیامک) .... 112مبانی نظری فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره الگوهای ارتباطی خانواده. 113 مبانی ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع الگوهای ارتباطی خانواده - لونو

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همراه با منبع ... فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره الگوهای ارتباطی خانواده. الگوهای ...

بزرگترین سایت دانلود پایان نامه و پروزه - پایان نامه روانشناسی و علوم ...

پایان نامه پیرامون بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا ... فصل دوم: پیشینه تحقیق; پیشینه تحقیق; پیشینه نظری; تاریخچه روانشناسی ... و انواع خود; الگوی اریک اریکسون درباره هویت; آسیب پذیری و انعطاف پذیری در فرد ..... پژوهش; فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش; مقدمه; خانواده; نوجوانی; ارتباط والدین و ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش شادکامی ( فصل دوم پایان نامه )


توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). قسمتی از متن .... مبانی نظری فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره الگوهای ارتباطی خانواده · مبانی نظری ...
دانلود تحقیق و مبانی نظری
منبع اصلی مطلب : دانلود فایل مبانی نظری
برچسب ها : خانواده ,نامه ,نظری ,مبانی ,روانشناسی ,الگوهای ,پایان نامه ,مبانی نظری ,نامه روانشناسی ,الگوهای ارتباطی ,روانشناسی درباره ,نامه روانشناسی دربا
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : مبانی نظری الگوی ارتباطی خانواده